Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима

Циљ овог курса је подизање нивоа компетенција учитеља и наставника и њихова припрема за преузмање нових улога у инклузивном окружењу - стицањем теоријских знања потребних за рад са децом са сметњама у развоју. Поред тога што ће овладати основном инклузивном терминологијом, упознати се са медицинским и социјалним моделом ометености, као и међународним и домаћим документима који промовишу инклузију, полазници овог курса продубиће знања о деци са сметњама у развоју и могућностима подршке у наставном процесу у контексту специфичних потреба и животне перспективе.
Кроз основна знања о структури, садржају, начину креирања и имплементације Индивидуалног плана подршке и Индивидуалног образовног плана разумеће значај прилагођавања наставних саржаја, метода, облика и средстава индивидуалним способностима ученика. Сагледаће проблеме са којима се срећу родитељи деце са сметњама у развоју и разумеће важност успостављања и развијања партнерских односа. На крају, увидеће значај умрежавања свих актера локалне заједнице на решавању проблема деце са сметњама у развоју и одраслих особа са инвалидитетом и стварању услова за њихову успешну инклузију.

Почетак: понедељак 15. јун 2009.
Трајање курса: 5 недеља
Време за изучавање једне лекције: 45 - 60 минута
Време потребно за решавање теста : 30 мин.