У школској 2008/2009. години на овом порталу реализован је пројекат увођења електронског учења - учења на даљину, у систем професионалног развоја запослених у образовању. Пројекат Завода се односио на стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника. 

На интерном конкурсу, намењеном ауторима само оних програма који су у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2008/2009. годину, изабрана су 3 (три) програма, чије је прилагођaвање реализацији путем учења на даљину, као и сама реализација, финансијски и организационо покривена од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

1. марта 2009. године, на сајту Завода објављен је конкурс за 120 наставника који су похађали бесплатно један од 3 изабрана програма стручног усавршавања. 

По завршетку оn-line курса полазници су добили Уверење о савладаности програма стручног усавршавања.

Менаџмент у образовању – како управљати новом школом 1?

Основни циљ уводног специјалистичког семинара је информисање, формирање основног корпуса знања из менаџмента неопходног за управљање модерном, динамичном и ефикасном школом. У развијеним земљама образовање пружа конкурентну предност и представља кључни чинилац развоја друштва заснованог на знању, те ове концепте који се код њих примењују треба применити и код нас.
Специфични циљеви су везани за подизање компетенција руководилаца образовних установа, унапређивање њихових менаџерских вештина и оспособљавање за примену одговарајућих алата у складу са посебним захтевима нашег образовног система.

Програмом семинара су предвиђене следеће теме:

 • специфичности менаџмента у образовању
 • држава и образовни систем
 • управљање образовним процесом
 • управљање школом – искуства других земаља
 • управљање ресурсима у образовању
 • систем финансирања образовања
 • финансијски аспекти образовања
 • маркетинг у образовању
 • руковођење и мотивација у образовним установама
 • пројектима до средстава
 • информационо комуникационе технологије у образовању и заштита података
 • oдговоран менаџер у образовању.
Семинаром су обухваћене и менаџмент вештине:

 • изградња тимова
 • презентовање

Семинар је намењен свима који се баве управљањем у образованњу: директорима, помоћницима директора, секретарима, стручним сарадницима, члановима школских одбора, шефовима рачуноводстава, начелницима школских управа и другим запосленим у образовању.

Мултимедија у настави и учењу у основној школи

Програм је акредитован под редним бројем 109 у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за шк. 2008/09. год. од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Има статус изборног програма са 13 сати акредитованог стручног усавршавања.
Курс предвиђа оспособљавање наставника за употребу различитих мултимедијалних садржаја у наставном процесу и ваннаставним активностима. Полазници ће имати прилике да се упознају са већ постојећим мултимедијалним изворима и њиховом применом у настави, оспособиће се за решавање и самосталну израду тестова знања израђених у Moodlu, као и за примену и самостално креирање сценарија часова и других активности, представљених у облику PowerPoint презентације.
Курс предтавља комбинацију електронског учења (достављања лекција полазнику посредством интернета, расправа и вршњачко учење на форумима, индивидуално тестирање знања полазника тестовима доступним преко интернета, достављање радова полазника предавачима, такође путем интернета) и тестирања знања на коме полазник мора да буде физички присутан.
Циљна група: наставници основних школа у Републици Србији (кандидати који су одабрани на Конкурсу ЗУОВ-а)

Почетак: понедељак 15. јун 2009.
Трајање курса: 5 недеља
Време за изучавање једне лекције: 35 минута
Време потребно за решавање теста или задатка: 15-30 мин.

Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима

Циљ овог курса је подизање нивоа компетенција учитеља и наставника и њихова припрема за преузмање нових улога у инклузивном окружењу - стицањем теоријских знања потребних за рад са децом са сметњама у развоју. Поред тога што ће овладати основном инклузивном терминологијом, упознати се са медицинским и социјалним моделом ометености, као и међународним и домаћим документима који промовишу инклузију, полазници овог курса продубиће знања о деци са сметњама у развоју и могућностима подршке у наставном процесу у контексту специфичних потреба и животне перспективе.
Кроз основна знања о структури, садржају, начину креирања и имплементације Индивидуалног плана подршке и Индивидуалног образовног плана разумеће значај прилагођавања наставних саржаја, метода, облика и средстава индивидуалним способностима ученика. Сагледаће проблеме са којима се срећу родитељи деце са сметњама у развоју и разумеће важност успостављања и развијања партнерских односа. На крају, увидеће значај умрежавања свих актера локалне заједнице на решавању проблема деце са сметњама у развоју и одраслих особа са инвалидитетом и стварању услова за њихову успешну инклузију.

Почетак: понедељак 15. јун 2009.
Трајање курса: 5 недеља
Време за изучавање једне лекције: 45 - 60 минута
Време потребно за решавање теста : 30 мин.